понеделник, 4 февруари 2013 г.

One unforgettable trip


On 29.12.2012, the students from Vocational school of agriculture ‘Kliment Timiriazev’ participating in the project ACES visited the building of the Bulgarian National Radio - Sofia. Upon arrival of the students, the journalist Kin Stoyanov familiarized the guests with every little detail of the past and present of the radio. He presented to them and the museum in the building.
The culmination of the whole visit of BNR occurs when the clock strikes 15:05. Now it was time for young journalists to take part in their first radio broadcast directly. Copyright participated in the show "Different to me" led by Emil Yanev and Kin Stoyanov. Each student was interviewed by Kin Stoyanov on what the action was and how each student individually contributes to the development of the initiative.
The visit ended with a photo in front of the entrance of the building. Everyone wanted to meet up again and live again this excellent day.

The ceremony `Student of the year `


On 18.12.2012 year was held an award ceremony of ZPG "Student of the Year 2012". The ceremony was held at the hall of the hotel "Sveti Nikola". For the event was created films whose directors, writers, cameramen are students working on the project "Constructive and destructive influence of the media on youth today," Academy of ACES.
The ceremony was attended by students, parents, faculty, guests from the municipality of Sandanski, sponsors and partners of the school.

One useful debate in ZPG


On 22.11.2012 was held a debate which was organized by the ACES program participants in the project "The destructive and constructive influence of the media on youth today." A focus of the event was the appearance of a picture on Facebook in which three boys of Roma origin are posing unseemly with portraits of Levski, King Simeon and Knyaz Boris.We examined how three different TVs presents the new -BNT, BTV and SKAT.The participant Mariya Gramatikova made statistics suggesting that the most attention to the news as a whole has turned BTV, followed by BNT and accordingly - SCAT.
The question that students debated was "Did you make conclusions about yourself?". Students took active part in the dispute, besides that they expressed their vision, they presented and defense,too.
Guest was the media personality of Sandanski Atanas Atanasov. He also commented the theme. All participants paid attention to details like expressions and the influence of parents on children. The guest mainly consider the manipulation as a primary tool for attracting viewers today. Was took attention to the Internet network Facebook.So the topic was discussed fully and completely leave lasting traces in our minds.

What happened to us so far?


Retrospective of the work done

During the month of September 2012 launched the work on the ACES (Academy of Central European Schools) project named "The constructive and destructive influence of the media on youth today" with the participation of students from ZPG "Kliment Timiryazev" Sandanski, Bulgaria and SUGS "Braka Miladinovci "Skopje, Macedonia. Let`s give the beginning of the joint Informatics blog by remembering past events so far and wish good work.

понеделник, 7 януари 2013 г.


  

  Едно незабравимо пътуване

                                                                  На 29.12.2012 г. учениците от ЗПГ, участващи в проекта ACES(Академия на училищата от Централна Европа) получиха великолепната възможност да посетят сградата на Българското национално радио – град София. Всички бяха посрещнати гостоприемно. Още с пристигането на учениците, журналистът Кин Стоянов се погрижи да запознае гостите с всяка малка подробност от миналото и настоящето на БНР. Той им представи музея към сградата като стриктно обясни всеки детайл от създаването на радиото до наши дни. Младите надежди на журналистиката видяха портрети на основоположниците на тази дейност, продължаваща да съществува и да се развива чак до днес. Голямо впечатление на учениците направи голямата статуя, извисяваща се точно пред входа на сградата. Не след дълго те се запознаха и с нейната история. Разбраха, че статуята изобразява „сърцето с няколко шрапнела” на първия главен ръководител на „Радио София” - Панайот Тодоров Христов, известен с псевдонима Сирак Скитник, но всички, които са свързани с БНР, я приемат като символ на тяхната страст към любимата работа.
Кулминацията на цялото посещение на БНР настъпи, когато часовникът удари 15:05 часа. Сега бе моментът младите журналисти да заемат своето първо участие в директно радио излъчване. Участваха в авторското предаването „Различният до мен”, водено от Емил Янев и Кин Стоянов. Първа в студиото стъпи ръководителката на дейността Катя Петкова, като представи цялостната идея на проекта „Разрушителното и конструктивно влияние на медиите върху младежта днес”. Тя постави първото парченце от пъзела. Останалите части бяха подредени последователно, като всеки ученик бе интервюиран от Кин Стоянов за това какви са дейностите в проекта и как всеки ученик индивидуално допринася  за развитието на инициативата. Учениците бяха впечатлени от това колко професионално се отнесе с тях водещият. Те забравиха всяко свое притеснение, тъй като бяха предразположени да говорят с Кин Стоянов като със свой приятел.
Посещението завърши със снимка пред статуята на входа на сградата. Всички се пожелахме да се срещнем отново и да изживеем за пореден път този пълноценен ден.

четвъртък, 20 декември 2012 г.

Церемония "Ученик на годината"

  Церемония "Ученик на годината"
На 18.12.2012 година се проведе церемония по връчване на наградите на ЗПГ "Ученик на годината 2012". Тържеството се състоя в зала на хотел "Свети Никола".  За събитието бяха създадени филми, чиито режисьори, сценаристи, оператори са учениците, работещи по проект "Конструктивното и деструктивното влияние на медиите върху младежта днес" от Академия АЦЕС.
    На церемонията присъстваха ученици, родители, преподаватели, гости от Община Сандански, спонсори и партньори на гимназията.

понеделник, 3 декември 2012 г.

 

Eдин полезен дебат в ЗПГ

На 22.11.2012 се проведе дебат, организиран от участниците в програмата ACES за „Разрушителното и конструктивно влияние на медиите върху младежта днес”. На фокус на занятието бе появата на снимка във Фейсбук, на която 3 момчета от ромски произход позират непристойно с портретите на Левски, цар Симеон и княз Борис. Разгледа се как 3 различни телевизии представят новината – БНТ, БТВ, СКАТ. Бе направена статистика, според която най-голямо внимание на новината като цяло е обърнала БТВ, следвана от БНТ и съответно – СКАТ. 
Въпросът, който се дебатираше бе „Направихте ли за себе си изводи?”. Учениците се включиха активно в спора, като освен, че изразиха своето виждане, представиха и защита.
Гост бе медийната личност на Сандански Атанас Атанасов. Той също коментира зададената тема. Бе обърнато внимание на всички детайли като изразни средства и влиянието на родителите върху децата. Гостът разгледа главно манипулацията като основно средство за привличане на зрители днес. Отдели се голямо внимание и на интернет мрежата Фейсбук.
Така темата бе разисквана напълно изчерпателно и остави трайни следи в нашето съзнание.